Solicitud de pasaporte

Información biográfica (solicitud de pasaporte)
7. Los siguientes motivos legales están disponibles para adquirir la ciudadanía armenia.
14. En cuanto a recibir notificaciones sobre el proceso de solicitud de ciudadanía a la dirección de correo electrónico y/o al número de teléfono armenio,

y N 1

 

Դիմում-հարցաթերթ

ւււֵ֩ււ քֲ֡քք֡ցָ֫ւււֵָ֩ււ ւ ււււֵָ֩ււ

 

Tamaño 3.5x4.5

 

 

 

 

 

Y Y ։

 

void րրւִ ւրւִ ւււֶևր֨֝

 

1. ֱֶււֶ _____________________________________________

2. void _________________________________________

3. րֵ֡րֶ֡ււֶ _________________________________________

cuatro (օր, ִ֡րր, օրր)

5. void ր _________________ (րրրրր) 6. ֱ֦֣ււֵ֩ււֶ __________________

7. Y րրրր֝

□ ֦֣֡ւււִֵ֢֡ ְֵ֡ ִ֥

□ րրրրքָ־ ֽրրր־֮֡ ֯րրրָ־ ־րրջֶ֫ 3 ֿ֡րֶ֫ ִַֺֽֿ֥֡ ֶ֢ր֯־֥֬ րֵֽֿ֡֡ ււււִ

2 Y րրֶֶ֡֯֡ ְִ֫ք֥րָ־ ֶ֢֡րɾ֥֬ ִ֥ ււֵָ֩ււֶրւִ

□ ււրրִ րւֵֶ֩֡ քֲ֡֡ք֡ց֫ ֦֡־֡֯

□ 1995 а. Y ււֵ֩ց

□ ւրրրւִ փւրۥִ փֶֽֿ֭֡֡֯֡֫ ֯րր֣֡־ֳ֫֡֯

□ ք֡ւքքցւִ քֲ֡֡ք֡ցָ֫ y

□ ֱֶ֡

Y ք֡րքքքց֫ււֵ֩ււֶ, ִ֯֡ ֶ֮־֥ք ִ֥ րֵֶֽֿ֡֡֡֫ ր֡րրָֺֿ֥ւֵָ֩ւֶրւִ և րրրրֶ րրրր֡ցքւց ְ֥րւց ְ֥րւִ րրր־֡ ֶ֨ր֡ցքָւִ, ɤִ֫րւִ ִ֥ րֵֽֿ֡֡֡ւց ր֡րրۥր քււֵ֩ւր քքֲ֡քքց֫ււֵָ֩ււ ւ քֶֿ֡֡֬ւ ւ ְִ֡րր.

8. ււֶրִ ְ֥ևֵ֡֬ րրր֫ քֲ֡քք֡ցָ֫ւֵָ֩ւֶ _____________________________

(ւււֶրք ււֵ֩ց ււֶֶրրր      _______________________________

(y)

9. void ևրրււււււֵւււււււււււֱրրրւււււււււււււււււրրրֶ֯֡ ֵּ֮֡֡ււֵֶ֩֡ ְֿ֥ __________________________________________________

/฀฀฀฀฀฀฀฀฀,฀฀฀฀,฀฀฀฀฀,฀฀ ฀ ฀฀฀฀฀,฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

 

10. Y (฀฀฀฀,฀฀,฀฀,฀฀,฀฀฀฀฀฀฀,฀฀฀฀฀,฀฀,฀฀,฀)

 

ֱ֦֣֡ցցֶ֡֯֡
y

Y

־րր֨,
րրրրֶ

ւււֵָւֶ֨

zara

     
     
     
     
     

11. ֲֶָ֡֯ււցֵրֶ ־ֵ֡րր ְֽ֡ցֶ֥֝

ււրրֺւֵָ֩ւֶրւִ ___________________________________

 

օֿ֡ր֥ր֯րֵ֡ ււֵָ֩ւֶրւִ ___________________________________

 

12. րրրրրր

ււրրֺւֵָ֩ւֶրւִ ___________________________________

 

օֿ֡ր֥ր֯րֵ֡ ււֵָ֩ւֶրւִ ___________________________________

 

13. ο ַ֥֬֯րրֵֶֶָ֡֫ փָֽֿ֫ ְֽ֡ց֥ ___________________________________

 

14. քաղաքացիություն տանալու դիմումի ընթացքի վերաբերյալ ծանուցումներն էլեկտրոնային փո փո հա ցեով և/կամ հհ բջջային հեռախո տանալու տանալու համար

 

- ււֵ֩ււֶ֨ ________________________________________

- ְֱִֵֶ֡֡֡ ִֹ֥, ֶ֭րրրւִ ִ֥ ֶָ֮֡ւց֥֬ ____________________________________

(฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀)

 

15. οրրցցւց֫ր ւցցր __________________________________________

16. ο ִց־ֲָ փֲֽֿ֡֡֩֩րր֫ ցֶ֡֯ _____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

17. void ր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ր րրրրրրր ֿ֥֡ց־֮֡ ֶֺֽֿֿ֭֡֡֡֡־ָււֵֶ֩֡ ִֶֽ֡֫ ֦֣ււַ֡ցɾ֮֡ ִ֥:

 

ɴֲִָ֫`

 

_______________________

(฀฀฀฀,฀฀฀฀)

_______________________

(ւււֵ֩րւֶ)

_______________________

(օրւ օր֨, ִֽ֡֫֨, ֿրրֶ֫)

 

־ּ֡ււִֶր (այ բաժինը լրացվում է միայն պաշտոնատար անձանց կողմից)

 

18. ִրրւִ-ְ֡րց֥֡֩րր֨ և և և և և րրֵۡ֡ցվ֮֡ փֲֽֿ֥֡֡֩֩րր և և և ււֶրց y

 

______________________________

(ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր րր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրو...)

______________________________

(ւրււֵָ֩ւֶ֨)

______________________________

(฀฀฀฀฀฀,฀฀฀฀฀)

______________________________

(฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀)


>