درخواست پاسپورت

درخواست پاسپورت
7. دلایل قانونی زیر برای اخذ تابعیت ارمنستان موجود است
14. در مورد دریافت اخطارها در مورد روند درخواست شهروندی به آدرس ایمیل و/یا شماره تلفن ارمنستان،

ژاوی N 1

 

DIMUM-HARTSATERT

شهروندی ایران جمهوری

 

عکس گونار 3.5x4.5cm

 

 

 

 

 

لطفاً از شهروندی شهروندی برای ارائه درخواست درخواست‌نامه‌ها و درخواست‌شده‌ها درخواست کنید.

 

درباره ی من مشاهده می کنم

 

1. آنون _________________________________________________

2. آزنام _______________________________________

3. پدر نام ______________________________________

4. تاریخ تولد __________________ (روز، ماه، سال)

5. سنندیان محل _________________ (ارکیر) 6. معاشرت __________________

7. ارکا هستند از شهروندی کشور دست آورده اند ریشه ها.

□ ملّیتیّه من

□ روزنامه ی سوم 3 سال قانون ساکن هستم

□ 2 سال گذشته در طول ثبت نام ازدواج در من از استانبول و همچنین 2 سال در طول حداقل 365 روز به عنوان پایه های ثبت شده در ایران

□ از کشور شهروند زاواک دارم

□ 1995 ت. ژانویه 1- از من درخواستی موافق بیرون آمده ام از کشور شهروندی

□ کشورمان دارای وضعیت پستی هستم

□ ساکن ساکن کشور ایران

□ شخص

پدران /نران‌ها از یکی/ قبلاً دارای شهروندی هستند، یا متولد شده‌ام از جمهوری ایران و 18 سال بعد از آن، 3 سال بعد، درخواست می‌کنم شهروندی جمهوری اسلامی را دریافت کنم.

8. اونم کشور شهروندی _________________________________

(اگه دارید یکی از بیشتر کشورهای      _______________________________

شهروندی، پس از ذکر همه)

9. خدمت سربازی با خدمات ________________________________________________

/ایو یا نه، اگر آیاو، پس اعلام سربازی خواستم/

 

10. من مادور اقوام هستند (هیر، مادر، شوهر، بچه)

 

عثمانی
ارتباط

نام، نام، نام

روز سنندیان
ماه، سال

عظمت

شهرسازی

     
     
     
     
     

11. محل اقامت.

ایران جمهوری _________________________________

 

خارج کشوری کشورم _________________________________

 

12. تلفن هامار

ایران جمهوری _________________________________

 

خارج کشوری کشورم _________________________________

 

13. آدرس پست الکترونیکی _________________________________________________

 

14. شهرنشینی دریافت درخواست از روند و در مورد اطلاعیه های الکترونیکی پست الکترونیکی آدرسو/ یا دولت از دریافت خدمات الکترونیکی

 

- می دهم موافقم ______________________________________________________

- موافق نیستم، لطفاً اعلام کنم _________________________________________________

(نشل انتخاب انتخابی نوع)

 

15. اطلاعات بیشتر ________________________________________________

16. تقاضای ارسال اسنادی _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

17. اطلاعات مربوط به قوانین مربوط به مسئولیت مراقب باشید:

 

متقاضی`

 

_______________________

(نام، ملیت)

_______________________

(تحریر)

_______________________

(دیملو روز، ماه، سال)

 

نشانه های تبلیغاتی (این بخش تکمیل می شود تنها مقام مسئول افراد توسط)

 

18. ارسال نامه و اسناد را بررسی کنید

 

______________________________

(پيشنهاد شخصي مقام)

______________________________

(تاریخی)

______________________________

(نام، ملیت)

______________________________

(پذیرفتن روز، ماه سال)


>
fa_IRPersian