Passport Application

Biographic Information (Passport Application)
7. The following legal grounds are available for acquiring Armenian citizenship
14. As to receiving notices on the process of the application for citizenship to the email address and/or the Armenian phone number,

Ձև N 1

 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու

 

Գունավոր լուսանկար 3.5x4.5սմ

 

 

 

 

 

Խնդրում եմ ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացվող դիմում-հարցաթերթը և պահանջվող փաստաթղթերը։

 

Իմ վերաբերյալ ներկայացնում եմ հետևյալ տեղեկությունները՝

 

1. Անուն _____________________________________________

2. Ազգանուն _________________________________________

3. Հայրանուն _________________________________________

4. Ծննդյան ամսաթիվ __________________ (օր, ամիս, տարի)

5. Ծննդյան վայր _________________ (երկիր) 6. Ազգություն __________________

7. Առկա են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու հետևյալ հիմքերը՝

□ ազգությամբ հայ եմ

□ Օրենքով սամանված կարգով վերջին 3 տարին մշտապես բնակվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում

□ վերջին 2 տարվա ընթացքում գրանցված ամուսնության մեջ եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ և այդ 2 տարվա ընթացքում առնվազն 365 օր օրինական հիմքերով բնակվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում

□ ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զավակ

□ 1995 թ. հունվարի 1-ից հետո իմ դիմումի համաձայն դուրս եմ եկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից

□ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեմ փախստականի կարգավիճակ

□ հանդիսանում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիություն չունեցող

□ անձ

ծնողներս /նրանցից մեկը/ նախկինում ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, կամ ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում և 18 տարին լրանալուց հետո` 3 տարվա ընթացքում, դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար.

8. Ունեմ հետևյալ երկրի քաղաքացիություն _______________________________

(եթե ունեք մեկից ավելի պետությունների      _______________________________

քաղաքացիություն, ապա նշել բոլորը)

9. Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ __________________________________________________

/այո կամ ոչ, եթե այո, ապա նշել զինվորական կոչումը/

 

10. Իմ մերձավոր ազգականներն են (հայր, մայր, ամուսին, երեխա)

 

Ազգակցական
կապը

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը,
ամիսը, տարին

Ազգությունը

Քաղաքացիությունը

     
     
     
     
     

11. Բնակության վայրի հասցեն՝

Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________________________

 

օտարերկրյա պետությունում           ___________________________________

 

12. Հեռախոսահամար

Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________________________

 

օտարերկրյա պետությունում           ___________________________________

 

13. Էլեկտրոնային փոստի հասցե ___________________________________

 

14. Քաղաքացիություն ստանալու դիմումի ընթացքի վերաբերյալ ծանուցումներն էլեկտրոնային փոստի հասցեով և/կամ ՀՀ բջջային հեռախոսահամարով ստանալու համար

 

- տալիս եմ իմ համաձայնությունը ________________________________________

- համաձայն չեմ, խնդրում եմ ծանուցել ____________________________________

(նշել նախընտրելի ծանուցման տեսակը)

 

15. Լրացուցիչ տեղեկություններ ______________________________________________

16. Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ _____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

17. Կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության մասին զգուշացված եմ:

 

Դիմող`

 

_______________________

(անուն, ազգանուն)

_______________________

(ստորագրություն)

_______________________

(դիմելու օրը, ամիսը, տարին)

 

Ծառայողական նշումներ (այս բաժինը լրացվում է միայն պաշտոնատար անձանց կողմից)

 

18. Դիմում-հարցաթերթը և ներկայացված փաստաթղթերը ստուգեց և ընդունեց՝

 

______________________________

(պաշտոնատար անձի պաշտոնը)

______________________________

(ստորագրությունը)

______________________________

(անունը, ազգանունը)

______________________________

(ընդունելու օրը, ամիսը տարին)


>