Հավաստիության կանխավարկած

Ստուգման (կամ այլ վարչական վարույթի) ընթացքում վարչական մարմնի կողմից քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ  վարչական վարույթի մասնակից ֆիզիկական անձի կամ կազմակերպության կողմից ներկայացրած տվյալները, տեղեկությունները համարվում են հավաստի բոլոր դեպքերում, քանի դեռ վարչական մարմինը հակառակը չի ապացուցել:

(“Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին” ՀՀ օրենք, 10-րդ հոդված)

>