Prueba de ciudadanía 2022-09-01T07:12:02+04:00

Prueba de ciudadanía

Prueba de ciudadanía

� � � � � �

 

rinka

 

고 ր ց ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ָ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ է

  

1).

2) zarpar

3) �� �� ��

 

고 구 구 ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪬ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ւ ւ ւ ւ ւ ւ և և ւ ւ ւ ւ և ւ ւ ւ ւ ւ և

  

1) zarpar.

2) zarpar

3) zarpar

 

고 구 구 ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ւ ւ ւ ւ օ ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր և ր օ ր ր և

     

1) zarpar

2) �� �� ��

3).

 

ǃ ր ց 4.

 

1) �� ��

2) ??

3) �� ��

    

gira 5. zarpa zarpa zarpa

  

1) quiere

2) quiere

3) quiere

  

Հարց 6. հայա տանի մայրաքաղաքը ``

  

1) feat.

2)

3) feat.

  

고 고 마 마 고 마 맬 ւ ւ ւ ւ ր ր ր ր ր ր ր

  

1).

2)

3)

  

고 구 구 구 구 구 구 ր ր Ͳ ͮ ր օ ր

   

1) ���� ��

2)

3) ??

  

″ ր ց օ օ ր ր ր ր ւ ւ ց ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ք ւ ք ւ ւ ր

  

1).

2) �� �� ��

3).

 

고 구 구 ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪬ ꪪ ꪪ ꪪ ꪪ ꪪ ꪪ ꪪ ʪ

  

1) քառա ուն տարին լրացած, վերջին վեց տարում միայն հայա հայա հանրապետության քաղաքացի հանդի ացող, վերջին վեց տարում հայա հանրապետությունում հանրապետությունում բնակվող բնակվող բնակվող ընտրական ունեցող և հայերենին տիրապետող ոք ոք ոք

2) ք անհինգ տարին լրացած, հայա հանրապետությունում հանրապետությունում մշտապե բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք ՝ անկախ քաղաքացիությունից

3) քառա ուն տարին լրացած, վերջին չոր տարում միայն հայա տանի հանրապետության հանրապետության հանդի ացող, վերջին չոր տարում հայա տանի հանրապետությունում մշտապե բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող հայերենին տիրապետող ոք ոք ոք ոք ոք ոք

  

고 구 구 ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ꪀ ր

   

1) ք անհինգ տարին լրացած, հայա հանրապետությունում հանրապետությունում մշտապե բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք ՝ անկախ քաղաքացիությունից

2) ք անհինգ տարին լրացած, վերջին չոր տարում միայն հայա տանի հանրապետության հանրապետության քաղաքացի հանդի, վերջին չոր տարում հայա տանի հանրապետությունում մշտապե բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող հայերենին տիրապետող ոք ոք ոք ոք ոք ոք

3) ք անհինգ տարին լրացած, վերջին երկու տարում միայն հայա տանի հանրապետության քաղաքացի հանդի ացող, վերջին երկու տարում հայա տանի հանրապետությունում մշտապե բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և տիրապետող յուրաքանչյուր ոք ոք ոք

  

Հարց 12. քանի՞ տարի ժամկետով է ընտրվում հհ ազգային ``

  

1).

2)

3) �� �� �� ��

  

Հարց 13. նշվածներից որո՞նք են համարվում հայա տանի հանրապետության միավորներ ``

  

1) և և և և ր

2).

3).

  

Հարց 14. ո՞վ է իրականացնում հայա տանի հանրապետությունում քաղաքականությունը ``

  

1) �� ��

2) zarpar

3) zarpar

  

Հարց 15. ո՞վ է ընդունում պատերազմ հայտարարելու և խաղաղություն հա տատելու մա ին որոշումը `

  

1).

2).

3).

  

ր ց ց ց ַ ր ր ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ր

  

1) �� �� ��

2) ււր ք ք

3) �� ��

   

17. ր ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ր ւ ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ւ ք ւ ւ ւ ք ւ ւ ք ւ ք ւ ր ւ ւ ր ւ ր ւ ք ւ ք ւ ր ւ ր ւ ր ւ ր ւ ָ փ փ փ փ փ փ փ փ փ փ ր փ

  

1) �� �� ��

2) ււր ք ք

3) �� ��

  

‡ ր 18. ր ր ւ ւ ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր

   

1) ւր ք ք փ

2) �� �� ��

3) ??

  

‡ ր ց ց ւ ւ ւ ւ ց ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ

  

1) ւր ք ք փ

2) �� �� ��

3) �� ��

  

20. օ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ օ ւ ւ օ ւ ւ ւ օ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ր

  

1) �� �� ��

2) ււր ք ք

3) �� ��

   

21. և և և և և ւ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ր

  

1) ւր ք ք փ

2).

3).

    

Հարց 22. նշվածներից ո՞վ ունի մա նավոր և ընտանեկան կյանքի իրավունք իրավունք

  

1) �� �� ��

2) ււր ք ք

3) �� ��

         

‡ ր ց 23. ր ր ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ր ր ր ր ր ր ր ָ ր ր ָ ր ր ր ր

   

1) �� �� ��

2) ււր ք ք

3) �� ��

  

″ ր ց 24. ′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′

  

1) �� �� ��

2) ււր ք ք

3) �� ��

  

25. ւ փ փ փ փ փ փ ւ ւ ւ ւ ւ ָ ւ ւ ւ

  

1)

2)

3).

  

Հարց 26. նշվածներից ո՞վ է պարտավոր րենքով ահմանված ահմանված կարգով մա նակցել հհ ``

  

1) �� ��

2) ււր ք ք

3) �� ��

  

27. ւ ւ ւ ˜ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ,

  

1) 고 փ փ փ փ փ փ փ փ փ փ փ փ և և և և փ ր ր ր

2) �� ��, �� ��, ��

3) �� �� � � � �

  

Հարց 28. ի՞նչ կարգով են հայա տանի հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերում հայերը ``

  

1) zarpar

2) ւր

3) �� � � � � �

  

″ ր ց 29. ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″

  

1)

2)

3) �� �� ��

  

feat.

  

1)

2)

3).

  

‡ ր ց 31. ∃ ւ ւ ց է ը ն ր վ ָ ւ Հ ָ ւ ָ ָ ָ ւ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ր

  

1) zarpar

2)

3) �� �� ��

  

고 박 ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ր ւ ւ ր ւ ւ ւ ւ ր ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ք ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ր ւ ָ a ւ a,

  

1).

2) �� �� ��

3) �� �� ��

  

‡ ր 33. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

  

1) zarpar

2) �� �� � � � � �

3) �� �� ��

  

escribir

zara

_____________________

( ):

 

_______________________

( ւ ւ , , , )

escribir

고 배 ւ 붶 ց

__________________

( ):

___________

(carreras)

_________________

( ւ ւ , , , )

   

      

_________ ______________ 20____ Ñ.

>
es_ESSpanish